شما قوی‌تر از آنی هستید که فکر می‌کنید!

۰   21 روز از ماه رمضان امسال گذشت. در این روزها، بعضی ها روزه می گیرند و بعضی نه؛ اعتقادی به روزه گرفتن ندارند. مطلبی که الان می خواهم مطرح کنم، در دفاع یا نقد هیچ کدام از این دو نیست. بلکه مقصود تقسیم بندی روزه داران – بر مبنای نگاه من – است. احتمالا شما هم دقت کرده‌اید، در قشری که روزه را بر […]