یاکوپ، اولین بار با ایده پردازی چند جوان دانشجو بمنظور ایجاد موسسه ای برای مشاوره و اجرای امور مرتبط با کسب و کار شکل گرفت. ما در یاکوپ بر این باوریم که پیروزی یا شکست در هر کاری نه تنها اتفاقی نبوده، بلکه کاملا قابل پیش بینی است و با انجام حرکات مناسب در زمان مناسب، میتوان حوادث شطرنج تجارت را به سود خود رقم زد.

 

 

رسالت ما در یاکوپ، کمک به کسب و کار شماست.